×

ดีป้า สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัลกับหลักสูตร Digital CEO รุ่น 7 อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตยกระดับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน

 16 พ.ย. 2566 | 162

 

ดีป้า สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัล กับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7  ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนองค์กร การบริหารและการตลาด เนื้อหาความรู้ด้านกว้าง ทั้งเทรนด์และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ของวิทยากร มากกว่า 70ท่าน ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศกว่า 10 องค์กร และต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี เผยผลิตและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไปแล้วมากกว่า 500 คน ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการดำเนินโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) มาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง 6รุ่นที่ผ่านมา ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 500 คน เปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) ไว้ด้วยกัน รองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

“สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันก็เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และความเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์ พัฒนาวิสัยทัศน์  กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและความต้องการของประเทศ จากกรณีศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญยังก่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและการดูงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์การสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะประกอบด้วย 5 ส่วนการเรียนรู้ มีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1.) การพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในอนาคตของผู้นำยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด ในยุคดิจิทัล: Digital Technologies, Transformation, Management and Marketing Skills In Digital Era for CEOs

2.) การพัฒนาทักษะความรู้ในด้านกว้าง (Horizontal Knowledge) เทรนด์และโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trends and Opportunities) ที่สำคัญต่อการนำไปประยุกต์กับองค์กร

3.) การพัฒนาทักษะความรู้ จากประสบการณ์ ของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ (Experience Sharing) ที่จะทำให้เห็นมุมมองในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด (Learning from Success & Failure)

4.) การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ

5.) การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ

โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 80 ท่าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และเริ่มอบรมวันที่ 25 มกราคม– 25 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์-เสาร์) กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศกว่า 10 แห่ง และประเทศเยอรมนี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด ใบสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ได้ที่ https://www.depa.or.th/th/digitalceo หรือติดต่อเบอร์
โทร. 082 449 4598 , 092  963  9562

 

อัพเดทล่าสุด

  10 ธ.ค. 2566
เซ็นทาราปลื้มคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 จากงาน Kincentric Best Employers Thailand 2023

  8 ธ.ค. 2566
CPNREIT ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 2 พร้อมโชว์ผลงาน Q3/66 ทำรายได้รวม 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% และประกาศจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย

  10 ธ.ค. 2566
ฟอร์ด ฐิติพงศ์ จัดงานวันเกิดทำบุญร่วมกับแฟน ๆ พร้อมเซอร์ไพรซ์โชว์  และแขกรับเชิญสุด Exclusive

  9 ธ.ค. 2566
HARLEY-DAVIDSON® พร้อมให้สัมผัสรถมอเตอร์ไซค์รุ่น CVO™ Road Glide® โฉมใหม่ ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 พร้อมยลโฉมไลน์อัพรถมอเตอร์ไซค์ปี 2023 รุ่นอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด ณ บูธหมายเลข G10 อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้