×

โรงพยาบาลเอส เปิดเเผยทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลัง! ส่องกล้องเหมือนกัน แต่ทำไมแผลเล็กต่างกัน 

 8 มิ.ย. 2566 | 232


ปัจจุบันโรง พยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ใช้การรักษาแบบ Minimally Invasive S pine Surgery หรือ MIS Spine แบบครบวงจร เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ย วกับกระดูกสันหลังและกลัวการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดแผลใหญ่กลายเป็นแ ผลเล็ก และได้ผลการรักษาที่เท่ากัน ผู้ป่วยเสียเลือดน้อย ความเจ็บปวดหลั งการรักษาลดลง จากเดิมที่ผู้ป่วยเคยนอนโรงพยาบาลประมาณ 2- 3 สัปดาห์ หรือบางรายอาจต้องนอนนาน 1-2 เดือน แต่เมื่อมารักษาด้วยวิ ธี MIS Spine จะทำให้ผู้ป่วยนอนที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืนเท่านั้น

 


นพ.ชุมพล คคนานต์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอน ด์ เนิร์ฟ  เผยว่า เมื่อย้อนเวลากลับไปในยุคที่เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดยั งไม่ถูกพัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังแต่ล ะครั้งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องจากยังไม่มีเครื่องเอกซเรย์ ไม่มีกล้องผ่าตัดที่มีกำลังขยายสูง ไม่มีไฟที่ใช้ส่องในการผ่าตัดที่เหมาะสม และศัลยแพ ทย์ที่ถูกฝึกฝนมาเฉพาะทางยังมีไม่มาก จึงเป็นสาเหตุที่แพทย์จำเป็นต้องเ ปิดแผลตามขนาดของจำนวนข้อกระดูกสันหลังที่มีปัญหา ทำให้เกิดผลข้างเ คียงขณะทำการผ่าตัดและหลังทำการผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะทำการ ผ่าตัดเนื่องจากเสียเลือดมาก ,ปวดแผลรุนแรงหลังการผ่าตัด ,เกิด โรคแทรกซ้อนระหว่างและหลังการผ่าตัด สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นเหตุทำให้ผู้ ป่วยหรือญาติรู้สึกกลัวที่จะรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง แต่ในปัจจุบันวิ วัฒนาการของเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงเทคนิคการผ่าตัดที่มุ่งเน้นไปยังรอยโรคของผู้ป่วย ทำให้การเสี ยเลือด การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และการบาดเจ็บหลังการผ่าตัดน้อยก ว่าแบบเดิมหลายเท่า อีกทั้งระยะในการนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลก็สั้ นกว่า ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้เร็วขึ้น

เมื่อเปรียบเ ทียบแผลผ่าตัดในอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่า การผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่ ข นาดของแผลจะขึ้นอยู่ กับจำนวนข้อกระดูกสันหลังที่มีปัญหา โดยทั่วไปก ารผ่าตัด 1 ระดับจะมีแผลยาวประมาณ  2 – 7 ซม. การผ่าตัด   2 ร ะดับอาจมีแผลยาวประมาณ 10 – 12 ซม. ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนพักในโรงพ ยาบาลนาน 7 – 10 วัน หรือมากกว่านั้น และผู้ป่วยจำเป็นต้องทำกายภาพบำ บัดอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อลีบหรือฝ่อ

การผ่าตัดก ระดูกสันหลังผ่านกล้อง Microscope ที่มีกำลังขยายสูง ทำให้แผลผ่าตัดมี ขนาดเล็กลงเหลือ 3-5 เซนติเมตร และมีความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลโดยประมาณ 3-4 วัน ในผู้ป่วยที่มีความแข็งแ รงของร่างกายน้อย หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ จำเป็นต้องทำกาย ภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope หรือ การเจาะรูส่องกล้อง เป็นเทคโน โลยีใหม่โดยที่เลนส์ของกล้องเอนโดสโคปจะติดอยู่ที่ปลายของกล้องเปรีย บเสมือนดวงตาของแพทย์ที่สามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยทำให้แ พทย์มองเห็นตำแหน่งของรอยโรคได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเจาะรูส่องกล้อง สามารถเลือกตัดเฉพาะส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาได้โดยไม่ต้องตัดเลาะกล้ามเ นื้อส่วนที่ดีออก แต่ได้ผลการรักษาดีเทียบเท่ากับการผ่าตัดใหญ่ และข้อดีขอ งการเจาะรูส่องกล้อง คือแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงเหลือเพียง 0.5 ซ ม. ทำให้ผู้ป่วยนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น หลังจากทำ การรักษาก็สามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและไม่จำเป็นต้องทำกาย ภาพบำบัดให้เสียเวลา

ในขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เผยว่ามีควา มประทับใจกับเทคนิคการผ่าตัดของโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ มาก เพราะแพทย์ที่นี่มีความเชี่ยวชาญ วินิจฉัยโรคได้อย่างตรงจุด สามารถ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หลังจากที่ตัวเองมีอาการปวดคอร้าวลงแขนมาร่วม 10 ปี ยังไม่มีที่ไหนที่รักษาได้ หรือเคยจะไปทำการผ่าตัดกับโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง แต่พอคุยแล้วแผลผ่าตัดใหญ่มากอาจต้องพักฟื้นนาน  สุดท้ายพอไ ด้มาปรึกษาที่ รพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ได้ฟังคุณหมออธิบายถึงวิธีการรัก ษาและเทคนิคอย่างละเอียดจึงทำให้ตัดสินใจรักษาด้วยการผ่าตัดทันที ซึ่งเทคนิคที่ว่านี้คือ  PSCD 

คุณหมอยัง อธิบายต่ออีกว่า ปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกคอเสื่อมมีหลายรูปแบบ แต่เท คนิคที่โรงพยาบาลเลือกใช้และถือว่าเป็นรายแรก คือ เทคนิค PSC D (Percutaneous Stenoscopic Cervical Decompre ssion)  โดยเป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง เพื่อขยายช่ องกระดูกสันหลังส่วนคอ โดยแพทย์จะนำกล้องเอ็นโดสโคป ที่มีความละเอีย ดสูงเข้าไปในช่องว่างภายในกระดูกคอ เพื่อนำหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้น ประสาทออกมา สำหรับทางเลือกการรักษาด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ แผลผ่าตัดมี ขนาดเล็กมาก เพียง 0.5 เซนติเมตร สูญเสียเลือดน้อย ฟื้นตัวเร็ว  นอนโร งพยาบาลเพียง 1 คืนก็สามารถกลับบ้านได้ ซึ่งต่างจากเทคนิคเดิมที่มีแผล ขนาดใหญ่และต้องมีการเชื่อมกระดูก ทำให้หันคอได้ลำบาก ซึ่งหลังจากการรักษาผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจมากและเลือกไม่ผิด   

สำหรับโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ถือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสั นหลังแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีจุดแข็งที่เด่นชัด คือ การ มีทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง โรคปวดหลังที่เกิดจากกระดูกสันห ลังแ ละระบบประสาทโดยเฉพาะ ทำให้รู้ลึก รู้จริง สามารถรักษาได้อย่างตร งจุด ประกอบกับการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่จากทั่วโลกเข้ามาช่วยในการ รักษา ตอบโจทย์ผู้ป่วยที่มีเวลาน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ไม่ทรมานเหมาะกับ ผู้ป่วยที่กลัวการผ่าตัด  โทร 0 2 034 0808

 

อัพเดทล่าสุด

  29 ก.ย. 2566
นักแสดงช่อง 3 ชวนร่วมบริจาคเงิน พร้อมรับธงที่ระลึก เนื่องในวันมหิดล 2566 ณ อาคารมาลีนนท์

  29 ก.ย. 2566
เปิดตัวพร้อมประกาศราคา BYD SEAL นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สุดพรีเมี่ยมสปอร์ตซีดาน เริ่มต้น 1.325  ล้านบาท

  1 ต.ค. 2566
โปรแกรมรายการช่อง 3 กด 33 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

  1 ต.ค. 2566
‘ข้าวต้ม…หลบมุม’ สูตรอาม่า สไตล์แต้จิ๋ว อร่อยฟินจนต้องยกนิ้ว 

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้