ปตท.-สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วมนำธุรกิจสู่เป้าหมายความยั่งยืนระดับประเทศ นำร่องสยามดิสคัฟเวอรี่ฯ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 18 ธ.ค. 2565 | 69

ทุกวันนี้ “ความยั่งยืน” (Sustainability) ​เป็นคำที่ผ่านตาให้เห็นวันละหลายครั้งจากสื่อที่อยู่รายล้อมพวกเราทุกคน เพราะการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่จะต้องทำเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและมีกำไร หากแต่ยังจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จต่อไปได้หากสังคมและสิ่งแวดล้อมพังทลาย ดังนั้น ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจึงไม่ใช่ ‘ทางเลือก’ แต่เป็น ‘ทางรอด’ ของทุกองค์กร

ด้านยักษ์ใหญ่แห่งวงการพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจรอย่าง ปตท. ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่มีศูนย์การค้าระดับ World class Top of mind อย่างสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ อยู่ภายใต้การบริหาร ซึ่งทั้ง 2 องค์กรต่างเห็นพ้องกันในแนวคิดการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน จนเกิดเป็น MOU ส่งเสริมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการผสานพลังศักยภาพของสององค์กรชั้นนำระดับประเทศสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน           

ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนสู่เป้าหมาย Net Zero

แนวคิดเรื่องความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นภายใต้โความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ตอกย้ำวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 2) การบริหารจัดการขยะและของเสีย และ 3) โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ ในอนาคต

โครงการนำร่องแรกภายใต้กิจกรรมการจัดการพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero  ดำเนินการโดยใช้สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ เป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่ใช้แนวคิดความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ผ่านการซื้อใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) จาก ReAcc ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutrality) ให้แก่บริษัทที่ต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียน สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ปตท. และสยามพิวรรธน์ ยังวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือไปสู่การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานหรือ Smart Building การติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย (Waste management) ทั้งสององค์กรยังมองหาความร่วมมือต่อยอดจากโครงการที่สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินอยู่ในฐานะที่เป็นต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” เป็นรายแรกของไทย ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะแบบ 360 องศา ยังมีการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการนำพลาสติกใช้แล้วหลากหลายประเภท เช่น ขวดน้ำดื่ม กล่องหรือวัสดุพลาสติก แก้วพลาสติก ฝาขวด แผ่นซีดี และช้อนส้อมพลาสติก มาสร้างสรรค์ประกอบเป็นต้นคริสต์มาสรักษ์โลก จัดแสดงในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมทั้งมองหาและร่วมพัฒนาโครงการที่จะต่อยอดจากการบริหารจัดการขยะภายใน ONESIAM สร้างคุณค่าสู่มูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นในอนาคตโดย ใช้พื้นที่ ECOTOPIA ภายในสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นจุดเพิ่มโอกาสและทางเลือก เชื่อมโยงผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับผู้บริโภค อันจะเป็นการสร้างมิติแห่งความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง          

 

 

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของปตท. ในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยให้หันมาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น และนำไปสู่การใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) เพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรด้านพลังงานที่มุ่งสนับสนุนแนวทางการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง”

“สยามพิวรรธน์สร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process) เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การผนึกความความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยความคิดสร้างสรรค์ และได้ใช้สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบร่วมสร้าง (Co-creation) บุกเบิกแนวคิดที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยจับมือกับ ReAcc ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผู้ให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาด จะทำให้เราสามารถพัฒนาต้นแบบของธุรกิจด้วยแนวคิดความยั่งยืน ร่วมฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง  และเข้าไปอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้ง่ายขึ้น” นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวเสริม

ดร. บุรณิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงเจตนารมย์ของทั้งสององค์กรในการมุ่งมั่นใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศไทย ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ RECs ได้อีกด้วย

สยามพิวรรธน์กับนโยบายด้านความยั่งยืน

สยามพิวรรธน์มีแนวทางทำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนภายใต้นโยบาย “Co-creating Shared Value for Sustainability” ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีกรอบ ESG (Environment Social Governance) และมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พื้นที่ในทุกโครงการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ พร้อมสนับสนุนให้คนใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ให้สมดุลและร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

อาทิ การให้ความสำคัญต่อภาวะโลกร้อน CFO (Carbon Footprint Offset) ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โครงการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของระบบทำความเย็น โครงการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ (chiller) ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น

สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินโครงการยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เปิด Recycle Collection Center จุดรับขยะแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกของประเทศไทย ณ สยามพารากอน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการร่วมมือกับ 12 สุดยอดครีเอเตอร์และผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกภายใต้แบรนด์  “อีโค่โทเปีย (ECOTOPIA)” ซึ่งเป็นร้านต้นแบบที่จำหน่ายสินค้ารักษ์โลก กว่า 300 แบรนด์

อีกทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยไอคอนสยาม ได้นำเอานวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปมาติดตั้งเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้ไฟฟ้า ขณะที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แบงค์คอก กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาและติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนพื้นที่หลังคาแนวราบขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์กรในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้กับโลกของเรา

 

อัพเดทล่าสุด

  26 มี.ค. 2566
"ภณ-ณวัสน์” และ "หวานหวาน-อรุณณภา” ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ร่วมงานวิ่ง Ram Hero Run 2023 "ทุกก้าวช่วยต่อลมหายใจ คุณก็เป็นฮีโร่ได้" กิจกรรมดี ๆ ในโอกาสครบ 35 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง

  25 มี.ค. 2566
แรงไม่หยุด! BYD เปิดตัว BYD DOLPHIN พวงมาลัยขวา ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ในราคาสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมเปิดรับจองประเทศแรกในโลก รวมทั้งโชว์รูมทั่วประเทศ

  26 มี.ค. 2566
ต๋อง-ชัยธวัช และ เบล-สุภัทรา คว้า SUPRA FACTOR รอบ Model Challenge l Muse by Metinee โดนใจกรรมการที่สุด งานนี้ “ลูกเกด-เมทินี” เทรนนิ่ง 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ฟาดมากแม่! โชว์ท่ายากทรงตัวบนดอลลี่ และชวนลุ้นรอบตัดสิน 4 เม.ย.นี้ 

  22 มี.ค. 2566
ผลิตภัณฑ์แพนทีน จัดกิจกรรมให้คนไทยเตรียมผมสวยได้ใกล้ชิด “แจ็คสัน หวัง” กว่าที่เคยกับกิจกรรม PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang ชวนคนไทย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้