เอ็มเทค จับมือ 3 สถาบันการศึกษา มทร. ธัญบุรี จุฬาฯ และ มจธ. ร่วมวิจัยพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 18 ธ.ค. 2565 | 112

 

(เมื่อเร็วๆนี้) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ บริษัท แอธเลติก โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดผลสำเร็จงานวิจัยพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

 

 

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา (Public Hearing) ในหัวข้อในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการ “การพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”

การก่อสร้างแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (modular steel construction) เป็นรูปแบบการก่อสร้างที่ความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ทั้งในเรื่องการออกแบบและการก่อสร้างประกอบติดตั้งที่รวดเร็วและมีคุณภาพ ความสามารถในการนำวัสดุก่อสร้างมาใช้ซ้ำหรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หลังจากการรื้อถอน อันจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในฐานะหน่วยงานผู้แทนของทีมวิจัยอีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนในทุกภาคส่วนที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่าน BCG model ที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนประยุกต์ใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในอนาคต ให้เกิดผลดีต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อันจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ได้แก่ คุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวิชัย รายรัตน์ Sustainable Development Director บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด คุณวีรกร สายเทพ Board of Directors  บริษัท บิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณบุญชัย ทรัพย์อุดมกุล Head of Project Engineering & Innovation (S&A) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ร่วมเสวนาเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “แนวโน้มและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบก่อสร้างมอดูลาร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย” โดยมุ่งเน้นในเรื่องของบทบาทและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค กลไกหรือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และความเป็นไปได้ในการร่วมมือหรือการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนภายในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน

 

 

ดร. นงนุช พูลสวัสดิ์ นักวิจัย เอ็มเทค หัวหน้าชุดโครงการวิจัย กล่าวว่า ชุดโครงการนี้จะพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อออกแบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) เพื่อใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสมที่สุดของการก่อสร้างและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพวัสดุ รวมทั้งนำไปสู่การประเมินค่าการหมุนเวียนของอาคารสำเร็จรูป ซึ่งพิจารณาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ คุณภาพและอายุการใช้งาน ความสามารถในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเหมาะสมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ จากการสนับสนุนงบประมาณจาก บพข. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ บริษัท แอธเลติก โซลูชั่น จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ มุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มองเพียงผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของความยั่งยืนผ่านมุมมองของ BCG Economy อีกด้วย


อัพเดทล่าสุด

  24 มี.ค. 2566
ทูตสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมบูธ เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์สไตล์ฝรั่งเศส ‘เปอโยต์’ และ ‘จี๊ป’ รถยนต์สัญชาติอเมริกัน

  24 มี.ค. 2566
ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดพร้อมเปิดตัว BIZ Solutions Store แห่งแรกที่รังสิต ด้วยร้านใหม่ ในคอนเซ็ปท์ ครบ จบ ในที่เดียว รวมสินค้า และบริการ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทแบบครอบจักรวาล B2B ไม่ใช่แค่ออฟฟิศ

  25 มี.ค. 2566
คุณพระ! “หมอหลวง” เปิดตัวตอนแรก เรตติ้งกระฉูด เคมีเคใจ “มาริโอ้-คิมเบอร์ลี่” สนั่นโซเชียล

  21 มี.ค. 2566
เปิดเตารอได้เลย! เชฟชื่อดังเมืองไทยร่วมแชร์สูตรพายเนื้อออสเตรเลียแสนอร่อย* ชวนคนไทยเข้าครัวและอบ Aussie Pie อันเลื่องชื่อจากออสเตรเลีย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้