สกสว. เยือนสถาบันวิจัยและหน่วยงานให้ทุนวิจัยในเนเธอร์แลนด์ พร้อมหารือเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก มุ่งสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ร่วมกัน

 16 ธ.ค. 2565 | 380

 

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สกสว. รวมถึงผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เยี่ยมชมสถาบันวิจัย และหน่วยงานให้ทุนวิจัย (Funding Agency) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความก้าวหน้าของการพัฒนาการวิจัยและประสบการณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก เพื่อแนะนำระบบ ววน.ของประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ของ สกสว.มุ่งสร้างความร่วมมือด้าน ววน. กับประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนนักเรียนทุนของประเทศไทยในอนาคต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะของ สกสว.และสวก. ได้เข้าพบ Mr. Marco Otte Senior Advisor Corporate Strategy & Account พร้อมทั้งเยี่ยมชม Wageningen University & Research (WUR) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งคณะวิชาต่างๆ สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และสถาบันวิจัยด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นด้านการเกษตรและอาหารของโลก มีนักศึกษากว่า 13,200 คน จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก และนักวิจัยกว่า 3,000 คน ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยเรื่องอาหารและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ใน 3 ด้าน คือ 1. สังคมและสุขภาวะที่ดี (social and well-being) 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิต  (natural resource and living enivironment)   3. อาหาร การบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากพืช  (Food, Feed & Biobase production) โดยการศึกษาทั้ง 3 ประเด็นจะศึกษาในลักษณะการใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย (muti-disciplinary)

WUR มีการแบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. เทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหาร (Agrotechnology & Food Science group) 2.  สัตวศาสตร์ (Animal Science group) 3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environment Science group) 4. กลุ่มศาสตร์ด้านพืช (Plant Science group) และ 5.สังคมศาสตร์ (Social Science Group) แต่ละกลุ่มจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำของโลก นอกจากนี้คณะยังมีโอกาสเยี่ยมชมสถาบันวิจัยต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยเรื่องอาหารและความปลอดภัย ที่มีบทบาทในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ การตรวจวัด เชื้อโรคและสารเคมีในอาหาร การให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่องวิธีการวิเคราะห์ ทดสอบและระบบการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สำคัญในการวิเคราะห์และทดสอบการปนเปื้อนของอาหารแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อประกาศเตือนประชาชนผู้บริโภครับทราบกรณีที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคอันตรายในอาหาร  สถาบันวิจัยเรื่องอาหารและอาหารที่มีส่วนประกอบจากพืช ซึ่งได้เยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของสินค้าเกษตร นอกจากนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การขนส่งสินค้าเกษตร ของประเทศไทยใน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ Bottlenecks in Thai Agro Logistics (2010) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนโดยกระทรวงคุณภาพชีวิต ธรรมชาติและเกษตรกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เรื่องที่สองคือเรื่อง Development of a Framework for an Argo-logistic Strategy for Thailand (2019) กรณีศึกษาทุเรียน และเยี่ยมชม Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) ซึ่งมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี plant factory กับทางประเทศไทย  

นอกจากนี้ ผอ.สกสว ยังได้เข้าพบนายชาตรี 
อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก 
เพื่อแนะนำระบบ ววน.ของประเทศไทย บทบาทหน้าที่ของ สกสว.และแผน ววน.ปี 2566-2570 พร้อมรับคำแนะนำแนวทางการวิจัย การสร้างความร่วมมือด้าน ววน. กับประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนนักเรียนทุนของประเทศไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ผอ.สกสว. และคณะ พร้อมด้วยนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป และนายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก  เข้าศึกษาดูงานที่สถาบัน Deltares โดยมีคุณ Tjitte A.Nauta ผู้จัดการด้านภูมิภาคเอเชียให้การต้อนรับและนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการและแก้ปัญหาเรื่องน้ำและน้ำใต้ผิวดินของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่สันดอน พื้นที่ชายฝั่งทะเล และลุ่มแม่น้ำ สถาบันนี้ได้มีการวิจัยและเสนอ Nation Action Plan on Adaptive Flood Risk Management in Thailand เมื่อปี 2013 ที่มีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น กลางและยาว สถาบัน Deltares เข้ามาทำงานและมีความร่วมมือกับไทยในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ทั้งยังมีข้อเสนอเรื่องความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ทะเลทั่วโลก สำหรับประเทศไทยกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จึงเป็นโอกาสอันดีและสำคัญหากประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์จะร่วมมือกันหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

ในเวลาต่อมา ผอ.สกสว. ได้เข้าพบกับ Prof.Marcel Levi ประธาน Dutch Research Council (NWO) และคณะ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนผลการจัดประชุม 2022 Global Research Council - Asia Pacific Regional Meeting ครั้งที่ 22 พร้อมเตรียมประเด็นการประชุม Global Research Council ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเฮก ในกลางปีหน้า โดย NWO จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน รวมถึงได้แนะนำระบบ ววน. ของไทย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ สกสว และแผน ววน.ปี 2566-2570 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสนับสนุนการวิจัยของ NWO โดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยในเรื่อง Transnational research 
ให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 2 ประเทศ หรือความร่วมมือหลากหลายประเทศต่อไป

 

อัพเดทล่าสุด

  26 มี.ค. 2566
"ภณ-ณวัสน์” และ "หวานหวาน-อรุณณภา” ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ร่วมงานวิ่ง Ram Hero Run 2023 "ทุกก้าวช่วยต่อลมหายใจ คุณก็เป็นฮีโร่ได้" กิจกรรมดี ๆ ในโอกาสครบ 35 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง

  25 มี.ค. 2566
แรงไม่หยุด! BYD เปิดตัว BYD DOLPHIN พวงมาลัยขวา ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ในราคาสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมเปิดรับจองประเทศแรกในโลก รวมทั้งโชว์รูมทั่วประเทศ

  26 มี.ค. 2566
ต๋อง-ชัยธวัช และ เบล-สุภัทรา คว้า SUPRA FACTOR รอบ Model Challenge l Muse by Metinee โดนใจกรรมการที่สุด งานนี้ “ลูกเกด-เมทินี” เทรนนิ่ง 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ฟาดมากแม่! โชว์ท่ายากทรงตัวบนดอลลี่ และชวนลุ้นรอบตัดสิน 4 เม.ย.นี้ 

  22 มี.ค. 2566
ผลิตภัณฑ์แพนทีน จัดกิจกรรมให้คนไทยเตรียมผมสวยได้ใกล้ชิด “แจ็คสัน หวัง” กว่าที่เคยกับกิจกรรม PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang ชวนคนไทย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้