เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น

26/02/2021 | 220

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright online” ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ภายใต้ธีมงาน: Data Science with KidBright โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน รวมพลคน KidBright และการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยเสียงภาษาถิ่น สำหรับในปีนี้  มีความพิเศษกว่าสองครั้งที่ผ่านมา  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้ปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online เพื่อให้ผู้สนใจทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ยินดีที่มีโอกาสได้มาเห็นความก้าวหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่พัฒนาโดย สวทช. ได้แก่ KidBright (คิดไบรท์) บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็ม เว็บแอปพลิเคชันสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูล และแพลตฟอร์มสอนปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้พัฒนาทักษะแห่งอนาคตและความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย งานวิจัยเหล่านี้ มุ่งตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันได้แก่  1. การสร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม  2. เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชน  3. การนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  4. บูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ของกระทรวง อว. ได้แก่ การรายงานกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนเทคโนโลยีในโรงเรียนด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาโดย สวทช. แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับทุกช่วงการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมแก่ผู้สนใจในประเทศนำไปต่อยอดในด้านสังคมและเชิงพาณิชย์ ด้วยการเปิด Open source แพลตฟอร์มการสอนปัญญาประดิษฐ์ และ Open Data ข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศด้วยบอร์ด KidBright เพื่อใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมถึงนักพัฒนา Makers และภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับรูปแบบการเรียนให้ทันสมัย และขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า งาน“รวมพลคน KidBright หรือ KidBright Developer Conference ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3  ซึ่งเป็นปีที่พิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา  ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) แพร่ระบาด จึงทำให้ปีนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบ Online ในปี 2560 สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดทำ โครงการ KidBright : Coding at School project โดยได้แจกบอร์ด KidBright จำนวน 200,000 บอร์ด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2,200 โรง และจัดอบรมการสอนโค้ดดิ้งให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer) ตามภูมิภาคจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คน  และในปี 2563 ที่ผ่านมา สวทช.ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน  จากโปรแกรม (Program) P4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) เพื่อพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงการได้นำบอร์ด KidBright มาต่อยอดสร้างเป็นชุดสื่อการเรียนการสอน เรียกว่า “UtuNoi STATION” สถานีวัดสภาพอากาศที่ส่งข้อมูลผ่านบอร์ด KidBright ขึ้นบนระบบอุตุน้อย เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศนำข้อมูล มาวิเคราะห์ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของธีมในงาน: “Data Science with KidBright” และถ้าทุกท่านจำได้ในปีที่ผ่านมา ทาง สวทช. ได้เปิดตัว AI Bot ที่ชื่อว่า”น้องขนมชั้น” หุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ ใน 1 ปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ปรับปรุงให้เป็น KidBright AI Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์  ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การติดป้ายกำกับ การสร้างโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้โมเดลผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก ได้อบรมและส่งมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 700 โรง และสร้างเทรนเนอร์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

และในปีเดียวกันนี้ทาง สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมทักษะด้าน Computational Science ได้แก่ Coding, Embedded System, Internet of Things (IoT), รวมทั้งการใช้เครื่องมือจาก FabLab เช่น 3D Printer, Laser Cutter เพื่อพัฒนาชิ้นงาน/โครงการนวัตกรรมที่กำหนดขึ้นในค่ายอบรม (Workshop) โดยจะจัดอบรมให้กับครูและเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

งาน  “รวมพลคน KidBright Online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21): Data Science with KidBright พร้อมที่จะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แก่นักเรียนในสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยโจทย์ใกล้ตัว และที่นักเรียนคิดเองนั้นจะเกิดความสนุก และความภาคภูมิใจทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ในระดับลึกมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคตต่อไป 

NECTEC NSTDA NSTDA - สวทช.

#รัฐวัชร์จัดให้ #ข่าวสังคมบันเทิงธุรกิจไลฟ์สไตล์

Last Update ...

18/04/2021
กรมควบคุมโรค “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

19/04/2021
ลาซาด้า ชวน เจ้านาย - จินเจษฎ์ เปิดคู่มือ วิธีเซิร์ฟสเก็ตแบบปลอดภัย พร้อมเช็กลิสต์อุปกรณ์สำหรับมือใหม่!

19/04/2021
การ์ตูนดังข้ามชาติ “น้องเหมียวในห้องผม” กำลังถูกหยิบมาสร้างเป็นซีรี่ย์ โดยผู้กำกับ SOTUS

19/04/2021
สยามดิสคัฟเวอรี่ ศูนย์รวมไอเท็มเด็ดที่ต้องมี สำหรับคอมมูนิตี้คนรักกิจกรรมเอาท์ดอร์

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2020 all rights reserved.